Politika kvality

Naša spoločnosť sa usiluje o budovanie dobrého mena spojeného s vysokou kvalitou všetkých odvádzaných prác a služieb, preto má pre našu spoločnosť zásadný význam trvalé zlepšovanie úrovne kvality všetkých našich služieb aj uspokojenie požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov.

 

 • Vážime si zákazníka a sme pripravení odviesť kvalitnú prácu k maximálnej spokojnosti, a to v súlade s požiadavkami a legislatívnymi predpismi. Najväčším bohatstvom našej spoločnosti sú spokojní zákazníci.
   
 • Od našich subdodávateľov vyžadujeme trvale vysokú kvalitu prác, riadne vecné a časové plnenie dodávok.
   
 • Usilujeme o vytvorenie stabilnej spoločnosti zodpovedným hospodárením, starostlivosťou o kvalitu, vytvorením čo najlepších pracovných podmienok a jasným stanovením kompetencií a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov.
   
 • Vedenie spoločnosti si berie za svoje zabezpečenie zákazkovej náplne, vyčlenenie potrebných zdrojov pre neustále udržiavanie a zvyšovanie efektivity systému kvality a to ako vo vzťahu k zákazníkom a objednávateľom, tak iv oblasti vnútropodnikové.
   
 • Kvalita práce musí byť cťou každého zamestnanca. Predstavuje odhodlanie odvádzať a zasadzovať sa o bezchybnú prácu a uspokojovanie potrieb zákazníkov.